General terms & conditions

van Christ Autowasinstallaties B.V.


Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Christ Autowasinstallaties B.V. wordt hierna aangeduid als ‘Christ’; haar wederpartij wordt aangeduid als ‘Afnemer’.
2. Deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna aangeduid als ‘deze algemene voorwaarden’, zijn bij uitsluiting
van toepassing op alle aanbiedingen van Christ aan Afnemer, op alle overeenkomsten die Christ met Afnemer sluit en op alle overeenkomsten
tussen Christ en Afnemer die daar uit voortvloeien.
3. De in deze algemene voorwaarden bepaalde rechten en bevoegdheden van Christ laten de rechten en bevoegdheden die Christ op
grond van de wet reeds heeft, onverlet.
4. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in of buiten rechte wordt of worden vernietigd danwel door
Christ buiten toepassing wordt of worden gelaten, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Algemeen

1. Christ is een dochtervennootschap van Christ AG te Memmingen, Duitsland, hierna aangeduid als ‘Christ AG’, producent van autowasinstallaties
en andere installaties.
2. Christ verkoopt en levert door Afnemer bij haar, Christ, gekochte en door haar bij Christ AG te bestellen autowas- en andere installaties,
toebehoren en andere goederen, hierna aangeduid als ‘installatie’.
3. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van een schriftelijke communicatie danwel schriftelijkheid, wordt tevens bedoeld communicatie
en schriftelijkheid per e-mail, mits het betreft verzending aan e-mail accounts die partijen voor hun onderlinge communicatie over
en weer gebruiken.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding, overeenkomst

1. Christ brengt een aanbod aan Afnemer, tot verkoop en levering van een installatie, uit in de vorm van een door haar in concept opgestelde
‘opdrachtbevestiging tot het bestellen en leveren van een installatie’.
2. Een overeenkomst tussen Christ en Afnemer tot verkoop en levering van een installatie komt niet anders tot stand dan door mede ondertekening
door Christ van de door Afnemer voor akkoord ondertekende concept opdrachtbevestiging. Tot het moment van mede ondertekening
door Christ is het in de concept opdrachtbevestiging door Christ uitgebrachte aanbod herroepelijk en kan het aanbod door Christ worden
gewijzigd.
3. Van de opdrachtbevestiging tot het bestellen en leveren van een installatie kan tevens deel uitmaken, dat Christ de installatie zal plaatsen,
monteren, installeren en in bedrijf stellen.
4. De aanspraken, rechten en vorderingen van Afnemer uit enige overeenkomst met Christ zijn niet overdraagbaar aan derden. Deze
bepaling heeft zogeheten goederenrechtelijk effect.
5. Alle door Christ aan Afnemer verstrekte informatie (zoals ontwerpen, tekeningen, schetsen en afbeeldingen en know-how) van welke aard
en in welke vorm ook is vertrouwelijk en blijft te allen tijde eigendom van Christ.
6. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Christ of een uitdrukkelijke rechterlijke beslissing of bevel van het
bevoegd gezag is het Afnemer niet toegestaan door Christ verstrekte informatie openbaar te maken, aan derden ter hand te stellen en/of
-anders dan ter uitvoering van een met Christ gesloten overeenkomst - te gebruiken.

Artikel 4: Risico - overgang

1. Daags nadat Christ aan Afnemer schriftelijk heeft meegedeeld dat de door Afnemer gekochte installatie door Christ aan Afnemer kan
worden geleverd of door Afnemer kan worden afgenomen, is de installatie voor rekening en risico van Afnemer.
2. Met ingang van de dag van risico-overgang is Afnemer verplicht de installatie - tot het moment van volledige voldoening van de koopsom
- ten behoeve van Christ, en met vermelding in de polis van Christ als gerechtigde tot uitkering uit de polis, tegen elk mogelijk onheil
(onder meer diefstal, vernieling, beschadiging, verlies) ter waarde van de koopsom inclusief BTW verminderd met eventueel daarop gedane
betalingen te verzekeren en de polis en bewijs van betaling van de premie(s) terstond aan Christ ter hand te stellen.
3. Bij niet stipte voldoening door Afnemer aan de hiervoor vermelde verplichting is Christ gerechtigd de verzekering zelf, op kosten van
Afnemer, te sluiten.

Artikel 5: Prijzen, betaling, verzuim

1. Prijzen in aanbiedingen van Christ zijn in euro’s, exclusief de daarop toepasselijke BTW en andere heffingen van overheidswege, en -
tenzij anders vermeld - vanaf Christ AG.
2. Christ is gerechtigd een stijging van kostprijsbepalende factoren aan Afnemer door te berekenen mits deze stijging is opgetreden na 3
maanden na het sluiten van de overeenkomst en Christ nog niet de in artikel 4 lid 1 bedoelde mededeling aan Afnemer heeft gedaan dat de
installatie gereed is en aan hem kan worden geleverd.
3. Tenzij anders overeengekomen of door Christ gefactureerd is Afnemer gehouden het in de opdrachtbevestiging overeengekomen totaal
bedrag in drie termijnen te voldoen:
- 30% bij mede ondertekening door Christ van de opdrachtbevestiging;
- 65% 1 week vóór montage;
- 5% bij in bedrijf stelling van de installatie.
4. In het geval partijen niet zijn overeengekomen, dat Christ de installatie na levering zal plaatsen, monteren, installeren en/of in bedrijf
stellen, is Afnemer, behoudens andersluidend beding of andere facturering, gehouden het in de opdrachtbevestiging overeengekomen
totaal bedrag als volgt te voldoen:
- 30 % bij medeondertekening door Christ van de opdrachtbevestiging;
- 65 % 2 weken vóór levering of afname;
- 5 % bij levering of afname van de installatie.
5. Afnemer is gehouden overeengekomen termijnbedragen tijdig te voldoen en gefactureerde bedragen te voldoen binnen de door Christ
op de factuur danwel op andere wijze meegedeelde betalingstermijn.
6. Als datum van betaling wordt aangemerkt de datum waarop het desbetreffende termijn- danwel factuurbedrag op de bankrekening van
Christ wordt bijgeschreven.
7. Door de enkele niet stipte nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, waaronder niet tijdige betaling van een termijn- of
factuurbedrag, komt Afnemer jegens Christ in verzuim zonder dat daarvoor een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling of aansprakelijkstelling
is vereist.
8. Vanaf het moment waarop Afnemer met de betaling van een factuur of termijn in verzuim is wordt hij over het openstaande factuur- of
termijnbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119a BW.
9. Tevens wordt Afnemer in geval van zijn verzuim de kosten, zulks met een minimum van € 950,- exclusief BTW, verschuldigd die Christ
maakt met het oog op het buiten rechte verkrijgen van een betaling.
10. Alles wat Afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan Christ verschuldigd is of zal zijn, is onmiddellijk opeisbaar als:
- het faillissement of de surséance van betaling van Afnemer wordt aangevraagd;
- beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd;
- Afnemer wordt ontbonden, wordt geliquideerd, wordt gesplitst of fuseert;
11. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Christ aan te tonen dat hij ter voldoening aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst een
afdoende financiering heeft verzorgd. Afnemer is daarnaast gehouden op eerste verzoek van Christ een bankgarantie te stellen tot zekerheid
voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 6: Levering, onderzoeks- en klachtplicht Afnemer, overmacht

1. Levering door Christ geschiedt vanaf Christ AG.
2. Levering geschiedt aan het in de opdrachtbevestiging vermelde afleveradres van Afnemer.
3. Voor de levering kunnen Afnemer en Christ een levertermijn of levertijdstip overeenkomen.
4. Indien Afnemer en Christ overeenkomen dat de levertermijn of het levertijdstip in overleg zal worden bepaald, dient Afnemer binnen twee
weken na de in artikel 4 lid 1 bedoelde mededeling van Christ, dat de installatie gereed is en kan worden geleverd, in overleg met Christ
een levertijdstip af te spreken. Indien dit overleg niet tijdig is gevoerd en/of niet binnen 4 dagen tot overeenstemming heeft geleid, is Christ
gerechtigd een levertermijn of levertijdstip aan te wijzen.
5. Afnemer staat er voor in dat de installatie binnen de overeengekomen of aangewezen levertermijn, danwel op het overeengekomen of
aangewezen levertijdstip, op het afleveradres van Afnemer kan worden geleverd.
6. Eventuele door Chris gemaakte kosten, bijvoorbeeld wegens opslag en/of levering op een ander dan het in lid 2 bedoelde afleveradres
van Afnemer, komen voor rekening van Afnemer.
7. Afnemer is verplicht een aan hem geleverde c.q. door hem afgenomen installatie terstond bij levering of afname te keuren op zichtbare
tekorten en beschadigingen en deze terstond of uiterlijk binnen veertien dagen na levering of afname onder opgave van redenen schriftelijk
aan Christ te melden en Christ in de gelegenheid te stellen terzake een inspectie en controle uit te voeren zodat Christ het tekort of de
beschadiging kan constateren en eventueel kan verhelpen. Indien Afnemer deze onderzoeks- en klachtplicht niet stipt nakomt, kan hij Christ
later niet meer op een eventueel tekort of een eventuele beschadiging aanspreken.
8. Een levertijdstip of levertermijn als bedoeld in artikel 6 lid 3 of 4 geldt voor Christ niet als fatale datum of termijn. Indien Christ een levertermijn
of levertijdstip niet kan nakomen, Is Christ is gerechtigd de levering uit te stellen en, na overleg met Afnemer, een nieuwe levertermijn
of nieuw levertijdstip aan te wijzen.
9. Christ kan te allen tijde van Afnemer verlangen dat hij - onder door Christ te stellen voorwaarden - een van Christ gekochte installatie
binnen een door Christ te stellen termijn zal afnemen en/of vanaf Christ AG danwel vanaf enige andere locatie naar zijn bedrijfsadres of
een ander adres zal (doen) afvoeren.
10. Levering door of afname van Christ geschiedt steeds onder eigendomsvoorbehoud als bepaald in artikel 11.

Artikel 7: Levering, plaatsing, montage, installeren, proefwassingen en -drogingen en in bedrijf stelling

1. Afnemer is verplicht er voor zorg te dragen dat Christ de installatie op het levertijdstip, c.q. binnen de levertermijn, bedoeld in artikel
6 lid 3, 4 of 8, op het afleveradres van Afnemer kan leveren, plaatsen, monteren, installeren en in bedrijf stellen. Ter uitvoering van deze
verplichtingen is Afnemer onder meer gehouden:
a. tijdig te beschikken over de benodigde vergunningen voor de installatie en zulks op eerste verzoek van Christ aan te tonen;
b. tijdig zorg te dragen, en zulks op eerste verzoek van Christ onder andere door bouwtekeningen aan te tonen, voor een geheel afgewerkte
en vanaf de openbare weg vrij toegankelijke, lege en voor de betreffende installatie geschikte locatie met een voor levering en plaatsing
van de installatie geschikte vloer;
c. op eerste verzoek van Christ alle medewerking en toegang te verlenen, zodat Christ de installatie tijdig door middel van het transportmiddel
waarmee de installatie wordt vervoerd (een 15 tons- vrachtwagen) en een vorkheftruck die op het terrein en op de locatie vrij moeten
kunnen rijden daar kan leveren en plaatsen. Eventuele door Christ veroorzaakte schades, onder andere aan bestrating, zijn - behoudens
opzet of bewuste roekeloosheid van Christ danwel van met de leiding van Christ belaste personen - voor rekening van Afnemer.
d. er tijdig voor zorg te dragen, en zulks op eerste verzoek van Christ aan te tonen, dat de locatie onder meer is voorzien van de (in de opdrachtbevestiging
en/of in later stadium) aan Afnemer kenbaar gemaakte te treffen bouwkundige en technische voorzieningen waaronder
aansluitingen voor toevoer van water, elektra en perslucht, alsmede van voorzieningen voor de afvoer van water;
e. er tijdig voor te zorgen, en zulks op eerste verzoek van Christ aan te tonen, dat de locatie voldoet aan alle overheidsvoorschriften en
veiligheidsvoorschriften en Christ te vrijwaren voor aanspraken van derden terzake;
f. de locatie waar de installatie wordt geleverd, gemonteerd, geïnstalleerd en/of in bedrijf gesteld, slotvast af te sluiten en afdoende te
beveiligen.
2. Afnemer is verplicht ook verder alle medewerking te verlenen, zodat Christ de installatie, na levering, plaatsing, montage en installeren,
proefwassingen en-drogingen kan doen verrichten met het oog op het inbedrijf kunnen stellen van de installatie. Ter uitvoering van deze
verplichtingen is Afnemer gehouden:
a. namens Christ optredend personeel op eerste verzoek en te allen tijde toegang te verlenen tot de installatie en gelegenheid te geven
(1) het gebruik c.q. de wijze van gebruik en/of de aantallen wassingen en drogingen te controleren en vast te stellen, (2) de installatie op
goede werking na te lopen, en (3) de (werking van de) installatie met het oog op het voldoen aan de was- en droog prestaties, waartoe
Christ jegens Afnemer ingevolge het bepaalde in artikel 8 is gehouden, naar beoordeling van Christ, aan te passen en/of te verbeteren.
b. alle medewerking te verlenen aan het (in voorkomend geval gezamenlijk met Christ) invullen en/of ondertekenen van daartoe aan Afnemer
voorgelegde checklijsten, rapportages en formulieren, waaronder het in bedrijf stellings-formulier van Christ.
3. De installatie geldt als ‘in bedrijf gesteld’ daags nadat Christ heeft vastgesteld (a) dat de installatie in bedrijf kan worden gesteld, (b) Christ
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Christ Autowasinstallaties B.V.
Be part of the Christ Group
het inbedrijfstellingsformulier heeft ondertekend en (c) dit ter (mede-) ondertekening aan Afnemer heeft aangeboden.
4. Indien Afnemer een of meer van de hiervoor onder lid 1 en/of lid 2 vermelde verplichtingen niet of niet behoorlijk, waaronder niet-tijdig,
nakomt, danwel de uitvoering van een of meer van zijn verplichtingen uitstelt, als gevolg waarvan de installatie niet binnen een tijdsbestek
van zes maanden na het levertijdstip c.q. na de levertermijn, bedoeld in artikel 6 lid 3, 4 of 8, in bedrijf kan worden gesteld, vervalt - behoudens
andersluidend schriftelijk gemaakt beding - de aanspraak van Afnemer op in bedrijf stelling van de installatie, op de in artikel 8 bepaalde
verwachting die Afnemer ten aanzien van de installatie bij inbedrijfstelling mag hebben en op de in artikel 8 jo. 9 bepaalde garantie.

Artikel 8: Conformiteit, de verwachting die Afnemer ten aanzien van de installatie mag hebben

1. De installatie dient bij levering aan of afname door Afnemer te bestaan uit de in de overeenkomst als zodanig vermelde componenten.
Verwezen wordt naar het bepaalde in artikel 6 lid 7.
2. De installatie dient bij inbedrijfstelling, als bepaald in artikel 7 lid 3, te voldoen aan de in de opdrachtbevestiging vermelde dan wel
afzonderlijk schriftelijk overeengekomen eigenschappen en prestaties met dien verstande dat eventuele afwijkingen welke aan de werking
van de installatie geen afbreuk doen en/of binnen door het DIN genormeerde en/of gangbare normen of percentages liggen, behoudens
anders luidend uitdrukkelijk en schriftelijk beding, zijn toegestaan.
3. Technische beschrijvingen van Christ, onder meer in de opdrachtbevestiging, zijn niet bindend.
4. Met betrekking tot de constructie van de installatie behoudt Christ zich het recht voor van wijzigingen voor zover deze voor de Afnemer
als redelijk zijn aan te merken.

Artikel 9: Aanspraken van Afnemer met betrekking tot de installatie, garantie Christ

1. Zoals in artikel 8 bepaald dient de installatie, bij inbedrijfstelling zoals bepaald in artikel 7 lid 3, te voldoen aan de in de opdrachtbevestiging
vermelde, dan wel afzonderlijk schriftelijk overeengekomen, eigenschappen en prestaties, met dien verstande dat eventuele
afwijkingen welke aan de werking van de installatie geen afbreuk doen en/of binnen door het DIN genormeerde en/of gangbare normen
of percentages liggen, behoudens anders luidend uitdrukkelijk en schriftelijk beding, zijn toegestaan.
2. Inherent aan de bouw en constructie van installaties is, dat eventuele onvolkomenheden, waaronder storingen, zich veelal eerst na
inbedrijfsstelling, bij commercieel gebruik, van de installatie plegen te openbaren. Onvolkomenheden, en gebreken in de uitvoering, de
constructie, in toegepaste materialen of onderdelen van de installatie waardoor niet wordt voldaan aan de hiervoor in artikel 8 bepaalde
eigenschappen en prestaties, die Afnemer van de installatie bij in bedrijfstelling door Christ mag verwachten, worden onder de werking van
de in dit artikel bepaalde fabrieksgarantie door of namens Christ nagelopen en mede op aanwijzing van Christ AG verholpen door nieuw
- levering danwel reparatie van (een of meer onderdelen van) de installatie.
3. Christ verleent de in dit artikel onder lid 2 bepaalde fabrieksgarantie op de installatie voor de duur van een jaar met ingang van de in
artikel 7 lid 3 bedoelde inbedrijfstelling van de installatie.
4. Op - in het kader van verleende garantie - nieuw geleverde onderdelen verleent Christ een fabrieksgarantie van zes maanden.
5. Op - in het kader van verleende garantie - uitgevoerde reparaties geeft Christ een fabrieksgarantie gedurende drie maanden na de
reparatie.
6. Tot enige andere verplichting - als gevolg van enig gebrek danwel niet of niet goed functioneren van de installatie - dan hiervoor in lid 1
t/m 5 vermeld, is Christ niet gehouden.
7. Christ is eerst dan gehouden uitvoering te geven aan de op haar rustende garantieverplichtingen, nadat Afnemer aan zijn verplichtingen
uit de overeenkomst heeft voldaan.
8. Behoudens andersluidend schriftelijk gemaakt beding, vervalt elke aanspraak op de uit dit artikel volgende verplichtingen van Christ,
indien Afnemer de installatie aan derden verkoopt, verhuurt of ten gebruike geeft danwel door derden laat exploiteren en/of zelf onderhoud
of reparaties aan installaties uitvoert of door derden laat uitvoeren en/of indien de installatie onjuist wordt gebruikt waaronder onder meer
wordt begrepen dat de installatie is gebruikt voor een meer dan 2% groter aantal wassingen dan door Christ voor de onderhavige installatie
als gangbaar is opgegeven.
9. De garantie is voorts uitgesloten wanneer zich een of meer van de volgende situaties voordoet: (a) slijtage die op een groter aantal wassingen
wijst dan voor de betreffende installatie als gebruikelijk geldt; (b) onoordeelkundig gebruik; (c) niet overeenkomstig de aan Afnemer
verstrekte voorschriften en instructies uitgevoerd onderhoud.

Artikel 10: Instructies met betrekking tot het gebruik en licentie gebruik software

1. Afnemer is verplicht zich te houden aan de instructies, aanwijzingen, voorschriften en waarschuwingen in de door Christ aan hem ter hand
gestelde machinehandleiding, onderhoudsrichtlijnen, gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften.
2. De voor de bediening van een installatie benodigde licentie voor het gebruik van de software is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van Christ niet overdraagbaar.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Levering door of afname van Christ geschiedt steeds onder verlengd eigendomsvoorbehoud in de zin van het navolgende artikellid.
2. Alle door Christ geleverde danwel van Christ afgenomen installaties, waaronder mede begrepen de aan Afnemer verstrekte (veiligheids-)
voorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, hulpmaterialen, grondstoffen, software, programmatuur en dergelijke, blijven eigendom van
Christ totdat Afnemer zijn verplichtingen uit de met Christ gesloten overeenkomst volledig is nagekomen.
3. Zolang het eigendomsvoorbehoud van Christ op een geleverde danwel afgenomen installatie rust, is het Afnemer niet toegestaan de
installatie te verkopen, te verhuren, in gebruik te geven of daar een pandrecht of hypotheek op te vestigen en is de installatie -zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Christ- niet overdraagbaar en niet vatbaar voor het daarop vestigen van beperkte
rechten van derden. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.
4. Slechts onder de voorwaarde dat Afnemer voor zijn (alsdan resterende) betalingsverplichtingen jegens Christ, naar genoegen van Christ
zekerheid heeft gesteld in de vorm van een ten behoeve van Christ te verstrekken bankgarantie, kan Afnemer een door Christ geleverde
danwel van Christ afgenomen installatie waar eigendomsvoorbehoud van Christ op rust, in het kader van zijn normale bedrijfsfinanciering
verpanden of verhypothekeren danwel verkopen, verhuren of in gebruik geven.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van Christ voor schade, vervalbeding

1. Christ is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer begrepen winstderving, verlies, stagnatie, personeelskosten en
dekkingskoop, behoudens indien en voorzover deze het gevolg is van opzet of grove schuld danwel van bewuste roekeloosheid van Christ
of van met de leiding van haar bedrijf belaste personen.
2. Tevens is aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door werknemer(s) van Christ en/of door haar ingeschakelde hulppersonen uitgesloten.
3. De verplichting van Christ tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Christ
uit hoofde van een door haar gesloten verzekering is verzekerd. Indien en voor zover Christ ondanks het bepaalde in lid 1 en/of 2 in
rechte voor enige schade aansprakelijk mocht worden geoordeeld, is deze schade in elk geval steeds gemaximeerd tot het bedrag dat
de verzekeraar van Christ in voorkomend geval bereid mocht zijn terzake uit te keren, vermeerderd met het in dat geval voor rekening van
Christ komend eigen risico.
4. Christ is bovendien in geen geval aansprakelijk voor schade van Afnemer als gevolg van een of meer van de volgende gevallen:
- indien Afnemer zelf reparatie(s), vervanging(en) heeft gedaan of door derden heeft laten doen aan door Christ geleverde installatie(s)
of andere zaken;
- indien Afnemer geen onderhoudscontract met Christ heeft gesloten;
- indien Afnemer de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, onderhouds-verplichtingen en waarschuwingen die door
Christ bij de installatie(s) of ander zaken zijn gegeven, en die volgen uit het onderhoudscontract, danwel naderhand door of ten behoeve
van Christ aan Afnemer zijn verstrekt, niet is nagekomen of niet aan derden, die met schriftelijke instemming van Christ met onderhoud zijn
belast, heeft overhandigd;
- Indien Afnemer het door Christ vermelde gebruik dat van de installatie en of andere zaken kan worden gemaakt, heeft gewijzigd of heeft
uitgebreid.
5. Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van Christ zijn mede bedongen en gelden mede ten behoeve
van diegenen die in dienst zijn van Christ, of door Christ met het oog op uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld en/of optreden.
6. Alle aanspraken van Afnemer vervallen na ommekomst van twee jaar na de levering of afname van de installatie.

Artikel 13: Opschorting, ontbinding, aansprakelijkheid Afnemer

1. Onverminderd haar overige rechten is Christ gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ten laste van Afnemer schriftelijk te
ontbinden en/of de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer een of meer van zijn verplichtingen
niet of niet stipt nakomt en zoals bepaald in artikel 5 lid 7 in verzuim is gekomen.
2. Voor de schade die Christ als gevolg van niet stipte nakoming door Afnemer van een of meer van zijn verplichtingen en/of van de in lid
1 bedoelde ontbinding lijdt, is Afnemer aansprakelijk.
3. In het geval Christ in een gerechtelijke procedure jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die
Christ in verband met de betreffende procedure heeft gemaakt, voor rekening van Afnemer.

Artikel 14: Overmacht, annulering, ontbinding

1. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan Christ niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is
van overmacht.
2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
a. de omstandigheid dat door Christ ingeschakelde derden, zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs of andere partijen, waaronder
Christ AG, danwel personeel van Christ, waarvan Christ voor de nakoming van de overeenkomst met Afnemer afhankelijk is, niet of
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen;
b. weersomstandigheden, natuurgeweld, pandemie, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van infrastructuur, brand, stroomstoring, ontploffing,
embargo, oproer, rellen, oorlogs- of ander geweld, misdrijf, verlies, diefstal of verloren gaan van voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde hulpmiddelen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbreking, import- of handelsbeperkingen, belemmeringen
beperkingen van overheidswege of een rechterlijk bevel of verbod.
3. Indien aan de zijde van Christ sprake is van overmacht waardoor nakoming tijdelijk onmogelijk is geworden, is Christ gerechtigd de
nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te stellen danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Christ
is eveneens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren indien nakoming voor Christ blijvend onmogelijk is geworden.
4. Indien aan de zijde van Christ sprake is van overmacht waardoor nakoming tijdelijk onmogelijk is geworden, is Afnemer niet gerechtigd
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Indien aan de zijde van Christ sprake is overmacht waardoor nakoming blijvend onmogelijk is geworden, is Afnemer gerechtigd de
overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.
6. Annulering danwel ontbinding als in dit artikel bedoeld, geeft aan geen van beide partijen recht op vergoeding van enigerlei schade.
7. Gehele dan wel gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door Christ heeft voor partijen als gevolg, dat Christ wordt ontheven van
haar verplichtingen uit het geannuleerde gedeelte van de overeenkomst, dat Afnemer, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens
Christ, verplicht wordt de installatie, voor zover de annulering daar betrekking op heeft aan Christ terug te bezorgen en dat Christ verplicht
wordt eventuele van Afnemer ontvangen betalingen terzake de koopprijs voor de installatie waar de annulering betrekking op heeft, met
inachtneming van het bepaalde in lid 8, aan Afnemer terug te storten.
8. Elke, in geval van gehele of gedeeltelijke annulering danwel ontbinding van een met Afnemer gesloten overeenkomst, op Christ rustende
ongedaan makingsverplichting wordt in elk geval verminderd met de, onder andere door middel van de door Christ terug te nemen installatie,
in de periode tot de ontbinding gerealiseerde (eventueel mede uit de software van de installatie te herleiden) omzet.
9. Gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door Afnemer is uitgesloten.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op elke met Christ gesloten overeenkomst is - met inachtneming van deze algemene voorwaarden- het Nederlands recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing
2. De rechtbank in het arrondissement waar Christ is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van alle geschillen
tussen Afnemer en Christ. Nadat Christ Afnemer op deze bepaling zal hebben gewezen is Afnemer gedurende een maand bevoegd te
kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Christ is gerechtigd een eventueel geschil met c.q. vordering op Afnemer aan te brengen bij de rechtbank in het arrondissement waar
Afnemer is gevestigd, danwel voor de desbetreffende overeenkomst met Christ domicilie heeft (gekozen).